لطفا یک زبان را انتخاب کنید:

شرایط و مقررات عمومی فروش شرکت عطر و طعم بل

طبق موارد مطروحه در نوامبر 2012

1. محدوده کاربرد

1.1. شرایط و مقررات عمومی فروش باید برای همه قراردادها بین شرکت مسئولیت محدود عطر و طعم بل (که از این پس تحت عنوان «شرکت بل» نامیده می شود) و مشتری اعمال گردد. شرایط و مقررات ناهمگون و نامطلوب خریدار نباید پذیرفته شود، مگر اینکه توسط شرکت بل و بصورت مکتوب، تأیید شده باشند. توافقات، تغییرات و یا اصلاحات شفاهی در قرارداد تنها باید از طریق تأییدیه کتبی توسط مدیر شرکت بل، مورد تایید قرار گرفته باشد و نباید هیچ تأثیری بر قراردادهای آینده بین طرفین قرارداد داشته باشد. شرایط و مقررات فروش جاری، در مواقعی که شرکت بل اقدام به تحویل محموله خریداری شده می کند، حتی با علم به اینکه شرایط و مقررات خریدار با شرایط و مقررات فروش ما منطبق نمی باشد، نیز اعمال شود. این شرایط و مقررات فروش حداکثر تا زمان تحویل کالاها، جاری و مورد پذیرش طرفین خواهد بود.

1.2. شرایط و مقررات عمومی فروش می بایست تنها برای شرکت های موضوع بخش 14 BGB [BürgerlichesGesetzbuch، قانون مدنی آلمان]1 اجرا شوند.

1.3. در مواردی که این شرایط و مقررات در زمان عرضه محصول به مشتری یادآوری نشود، یا در مواقعی که این شرایط و مقررات به مشتری ابلاغ نمی شود، درصورتی که مشتری از آنها آگاه باشد یا به واسطه روابط تجاری قبلی، به دانشی درخصوص آنها دست یافته باشد، باید درمورد مشتری اعمال شوند.

1.4. بل تأکید می کند که هرگونه توافقات شفاهی قبلی، قابل اجرا نمی باشند. بخصوص با در نظر گرفتن این موضوع که نمایندگان فروش شرکت بل، تنها اجازه دریافت سفارشات/ درخواست های خرید را دارند و مجاز به انجام توافقاتی خارج از این مقررات و یا پذیرش هرگونه شرایط و مقرراتی از سوی مشتری، نمی باشند.

2. فرم کتبی/ مکاتبات و ارتباطات

چنانچه مکاتبات از طریق ایمیل انجام شود الزامات فرم های کتبی نیز بر آنها صادق خواهند بود و فرستنده قادر خواهد بود تا به تأییدیه های الکترونیکی رسید ایمیل، برای ایمیل هایی که به محتوای آنها اشاره داشته است، استناد کند.

3. سفارشات/ تأیید سفارش

3.1. پیشنهاداتی که توسط شرکت بل عرضه می گردند، نباید الزام آور محسوب شوند و نباید دربرگیرنده هیچگونه تعهدی در خصوص روش تحویل کالا باشند. پس از آنکه مشتری سفارش خود را ثبت نمود، باید یک قرارداد دوجانبه از طریق تأیید سفارش (Order Confirmation)، منعقد گردد.

3.2. اسناد و اطلاعات مربوط به سفارش براساس سطح فعلی دانش علمی شرکت بوده و با نهایت دقت ایجاد و جمع آوری شده اند. داده های خاص مرتبط با محصولات براساس آزمایشات خود شرکت بل، یا بوسیله داده های تهیه شده توسط تأمین کننده مواد خام، بدست می آیند. ارائه چنین داده هایی به معنای فرض وعده ضمانت در خصوص محصولات نهایی نمی باشد. طبق بند 11.1 بر اساس شرایط و قوانین فروش این شرکت صراحتاً خاطر نشان می سازیم که ارسال اسناد و اطلاعات نباید باعث تخلف خریدار از اجرای تعهداتش نسبت به بررسی و انجام آزمایشات مربوطه در خصوص هر یک از کالاهایی دریافت شده، شود (بند 8.7).

3.3. تا زمانی که سفارشات و همچنین، پذیرش اصلاحیه ها، تاٌخیرات در تحویل و تولید اقلام سفارشی، بصورت مکتوب توسط شرکت بل تأیید نشوند، نباید قرارداد را منعقد شده فرض نمود.

4. سفارشات/ تأیید سفارش

4.1. مشتری می بایست مالک کالا محسوب گردد، و تحویل کالا بر مبنای قیود بند 7 این مجموعه قوانین و شرایط فروش محسوب می گردد و صورت می پذیرد. حقوق مالکیت صنعتی، پروانه های مربوط به محصول یا حق انتشار بازاریابی نباید واگذار گردند.

4.2. شرکت بل این حق را دارد که کالا را قبل از موعد مقرر تحویل دهد.

4.3. شرکت بل در مواردی که تأمین کننده قبلی، تولید کالاهای سفارش داده شده را متوقف کرده یا در موارد فورس ماژور، معاف از تعهد تحویل کالا به خریدار می باشد، مشروط بر اینکه این شرایط تنها پس از عقد قرارداد رخ داده باشند و شرکت بل مسئول عدم عرضه مواد اولیه توسط تأمین کننده قبلی مذکور نمی باشد.

4.4. هریک از سفارش های کالا که تحویل می گردد باید مستقل درنظر گرفته شوند و محدودیت های ایجاد شده و بروز مشکلات در زمان تحویل یک سفارش خاص، نباید پیامدی برای سایر سفارشات داشته باشد.

5. سفارشات/ تأیید سفارش

5.1. قیمت محصولات باید در سند تأیید سفارش (Order Confirmation) به وضوح نمایش داده شوند. تنها در مواردی که تاریخ تحویل کالا چهار ماه پس از عقد قرارداد باشد، تغییرات بعدی باعث تنظیم قیمت های جدید می گردد.

5.2. قیمت ها با کسر VAT و سایر مالیات ها و عوارض، نشان داده می شوند. VAT باید در صورتحساب با مقدار قانونی معتبرش درج شود.

6. پرداخت

6.1. منوط به توافقنامه کتبی طبق بخش 271، زیر بخش 1 GBG، پرداخت ها در زمان تحویل کالا یا تدارک محصول و پس از دریافت کالاها و صورتحساب، باید فوراً انجام گیرد. این قانون در زمان تحویل های غیر یکسره نیز قابل اجراست.

6.2. چنانچه خریدار پس از موعد سررسید فاکتور و یا پس از منقضی شدن یک دوره 30 روزه پس از موعد سررسید فاکتور و دریافت صورتحساب، پیام یادآوری دریافت نماید، در انجام تعهد به پرداخت کوتاهی نموده است. در مواردی که این پرداخت صورت نگیرد، خریدار باید طبق بند 288 GBG، بهره دیرکرد را به میزان 8 درصد بیش از نرخ بهره پایه بپردازد.

6.3. خریدار می تواند تنها علیه دعوی هایی جبران مافات نماید که بلامعارض بوده یا اینکه توسط دادگاه درموردشان تصمیم گیری شده باشد.

6.4. بر اساس اختیارات ما، ما می توانیم پرداخت های دریافتی را بعنوان جبران خسارت برای تعهدات قدیمی یا عدول از تعهد انجام شده، در نظر بگیریم.

6.5. تحویل های خرد و غیر یکسره باید بلافاصله صورتحساب شده و برای هریک از آنها، بدون در نظر گرفتن زمان انجام تحویل کلی کل محموله، بطور جداگانه پرداخت صورت بگیرد. درصورت عدم وجود توافقنامه های کتبی، در تاریخ سر رسید هر قرارداد خرد، پیش پرداخت های انجام شده به عنوان پرداخت محموله خرد قبلی، که تسویه نشده اند، منظور می گردند.

7. شرط مالکیت

7.1. تا زمانی که کلیه بدهی های و مسئولیت های ناشی شده از این قرارداد به طور کامل انجام نشود، کالا در مالکیت بل باقی خواهد بماند.

7.2. کالاهایی که منوط به شرط حفظ مالکیت این شرکت هستند به درخواست شرکت بل، در هر زمانی قابل پردازش و بازبینی می باشند. در مواردی که اصلاح یا فرآوری یا ترکیب کالاها مورد نیاز است، شرط مالکیت باید به محصولات جدید نیز تعمیم داده شود.

7.3. بر این اساس، خریدار متعهد می شود که در همه موارد حتی در مواردی که کالاهای تحویل داده شده به نام او ثبت نشده اند و برای اشخاص ثالث درنظر گرفته شده اند، مالکیت شرکت بل را محفوظ بداند و خریدار متعهد می گردد که این شرط مالکیت را صراحتاً به گیرنده ثالث اعلام نماید.

7.4. در حال حاضر، خریدار باید تمام مطالبات مربوط به قیمت خرید آینده خود را که ناشی از فروش مجدد کالاهایی است که منوط به شرط مالکیت شرکت بل هستند را به این شرکت منتقل کند.

7.5. در زمان وجود شبهات جدی و موجه درخصوص استطاعت مشتری، شرکت بل حق دارد تقاضای تحویل کالاهایی که منوط به شرط مالکیت بل هستند را بدون لحاظ کردن مهلت زمانی اضافی به مشتری، ملغا کند.

7.6. مادامی که خریدار پذیرش و یا دریافت تحویل کالا را تایید نکرده باشد یا تسویه مطالبات سررسیده را به تعویق بیاندازد، شرکت بل می تواند در تعلیق کامل اجرای قرارداد یا جلوگیری از ارسال کالا حتی درخصوص تحویل های جزئی و غیره یکسره اقدام نماید.

8. کیفیت محصول، انحرافات حداقلی، ضمانت نامه ها

8.1. کیفیت مورد انتظار خریدار که در قرارداد ذکر می شود باید منحصراً با مشخصه های کیفی محصولی که از طرف شرکت بل تعریف شده مطابقت داشته باشد، مگر در مواردی که غیر از این توافق شود. از همین رو، انطباق محصول شرکت بل با کاربردهای خاص دیگر از جمله موارد ذکر شده در قوانین ثبت، ارزیابی و سلسله قوانین (REACH)؛ نمی تواند به عنوان یک قرارداد دو طرفه فی ما بین بل و خریدار در نظر گرفته شود و مشتری نمی تواند برای آن مصارف ذکر شده و نه حتی برای مصرافی بر اساس پیش فرض های خود به آن ها استناد کند.

8.2. مشخصات فیزیکی و کیفی نمونه های ارائه شده تنها زمانی قابل استناد می باشند که طرفین به طور صریح توافق کرده باشند که آن نمونه مورد نظر نشان دهنده نمونه ای از کیفیت محصول اصلی باشد.

8.3. اطلاعات مربوط به کیفیت و ماندگاری و همینطور سایر اطلاعات ارائه شده دیگر در مورد محصول زمانی تضمین شده تلقی می شوند که دو طرف در این خصوص توافق کرده باشند.

8.4. نوسانات ایجاد شده در کیفیت محصول نهایی که ناشی از تغییر طبیعی ویژگی های مواد اولیه باشد، به مشتری این حق را نمی دهد که شکایت رسمی یا طرح دعوی نماید.

8.5. مادامی که شرکت بل در ارتباط با سفارش به مشتری، مشورت می دهد، این فرآیند را به بهترین شکل ممکن بر اساس اطلاعات و دانش خود انجام می دهد. اطلاعات و مرجع های ارائه شده در خصوص کاربرد کالاها نباید خریدار را از انجام بررسی ها و آزمایشات توسط خودش، بازدارد.

8.6. خریدار مسئول رعایت شروط و دستورالعمل های قانونی و حقوقی درخصوص واردات، حمل و نقل، انبارسازی و استفاده از کالاها می باشد.

8.7. در هیچ موردی، شرکت بل مسئولیتی در قبال اینکه کالاهای تحویل داده شده برای استفاده مدنظر مشتری مناسب هستند یا خیر، ندارد.

9. حمل و نقل، بسته بندی، انتقال ریسک

9.1. انتخاب روش حمل محموله جزء اختیارات شرکت بل می باشد، مگر اینکه طور دیگری توافق شده باشد.

9.2. تحویل کالا با بسته بندی استاندارد انجام می گیرد. هزینه دفع بسته بندی خالی برعهده خریدار می باشد.

9.3. تحویل کالا طبق شرایط و قوانین تجاری توافق شده در موارد خاص، انجام می گیرد و INCOTERMS® باید برای آن ها اعمال گردد (بر طبق آخرین تغییرات در زمان امضای قرارداد).

9.4. در صورت تحویل کالاهای آسیب دیده، شرکت بل باید فوراً مطلع شود و این اطلاع رسانی باید ظرف 24 ساعت صورت گیرد. شکایاتی که بعد از این بازه زمانی صورت گیرند، مورد قبول نبوده و خریدار حق طرح هیچگونه دعوی در این خصوص علیه شرکت بل نخواهد داشت. خریدار موظف است که بصورت مکتوب آسیب وارده را به تأیید فرد مسئول حمل و نقل، برساند یا از آسیب وارده به شیوه ای مناسب، مدرک تهیه کند.

9.5. بسته بندی ها و محفظه های قابل برگشت که در مالکیت شرکت بل هستند، باید بدون پرداخت هزینه و طی یک مدت زمان مشخص کمتر از دو ماه پس از تحویل کالا، به شرکت بل برگردانده شوند. در مواردی که چنین بازگشتی فوراً انجام نشود، شرکت بل حق دارد که هزینه ای بعنوان بهای اجاره از آن دریافت کند. استفاده از محفظه هایی که باید به شرکت بل عودت شوند بعنوان محفظه نگهداری کالاها توسط خریدار تا زمان انقضای آن کالا یا بیشتر از آن زمان، مجاز نمی باشد. خریدار از پر کردن محفظه های قابل برگشت با محصولات دیگر پیش از بازگرداندن آن ها به شرکت بل، جداً خودداری نماید.

10. قصور در تحویل کالا

10.1. در مواردی که خریدار پاسخگو نیست، از پذیرش کالاها امتناع می کند یا صراحتاً تمایل خود را برای عدم دریافت کالا ابراز می دارد، شرکت بل پس از یک محدودیت زمانی تعیین شده قرارداد را فسخ کرده و یا بدلیل عدم اجرای قرارداد درخواست غرامت می کند.

10.2. هزینه های ناشی از تأخیر در پذیرش، بخصوص هزینه های مربوط به انبارسازی و یا ارسال مجدد کالا، برعهده مشتری می باشند.

11. اقدامات بررسی/ شکایات/ تضمین و تعهد

11.1. کالاها در زمان دریافت باید فوراً از لحاظ وزن، کمیت، میزان، شکل، نوع و سایر مشخصات مربوطه طبق مشخصه های فنی محصولات بل، بررسی شوند. در صورت وجود هرگونه نقص یا انحراف از مشخصه های فنی شرکت بل باید فوراً از آن مطلع شود. شکایات مشتریان تنها زمانی مورد بررسی قرار می گیرند که بصورت مکتوب و با جزئیات کامل و طی 10 روز پس از دریافت کالا و پیش از پردازش آن ها به اطلاع شرکت بل برسند.

11.2. مادامی که شرکت بل مقصر و مسئول نقصی که تخلف از تعهد محسوب می شود، نباشد، خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد.

11.3. پس از پایان دوره 10 روزه برای طرح دعوی که در بند 11.1 اشاره شد، هیچ دعوی مرتبط، پیگیری نخواهد شد.

11.4. در صورت توافق تحویل کالا با کیفیت متفاوت، خریدار حق ندارد ادعاهای ناشی از نقایص احتمالی را مطالبه کند.

12. فسخ

در مواردی که خریدار اطلاعات نادرستی درمورد میزان اعتبار خود ارائه دهد، یا در مواردی که مشتری پرداخت هایش را متوقف می کند، یا در دادگاه پرونده حقوقی مبنی بر توقیف دارایی های خریدار در حال جریان باشد یا تعهدات مالی قبلی خود را محقق نکند، شرکت بل حق فسخ قرارداد را دارد، هرچند خریدار نظر دیگری داشته باشد، مگر اینکه خریدار فوراً و از پیش، پرداخت را انجام دهد.

13. حفظ داده ها

شرکت بل صراحتاً اعلام می کند که طبق بند 26 [قانون حفاظت از داده های فدرال آلمان]، داده های مربوط به روابط تجاری با مشتری فقط برای استفاده داخلی در شرکت، ذخیره می شوند.

14. مسئولیت

14.1. تعهد به ارسال یک محموله خاص در تاریخ تحویل ذکر شده در قرارداد منوط به این شرط است که خود شرکت بل مواد اولیه مربوطه را بطور صحیح، کامل و در زمان مقرر از تأمین کنندگانش دریافت نموده باشد. در مواردی که شرکت بل کالاهای مورد نیاز خود را از تأمین کننده خود دریافت نکرده باشد، و درصورتی که بیش از یک ماه از تاریخ تحویل کالا گذشته باشد، هر دو طرف حق دارند از قرارداد خارج شوند.

14.2. در مواردی که نقض تعهدات اساسی قرارداد رخ دهد، به این معنی که تعهدی که اجرای منظم قرارداد را امکانپذیر ساخته نقض شود، و دستیابی به هدف قرارداد را به مخاطره اندازد، مسئولیت های ناشی از این نقض تعهد باید به مواردی محدود شود که در مفاد آن قرارداد، پیش بینی شده باشد.

14.3. مسئولیت آسیب های رخ داده طبق بند 14.2 باید به میزان ملاحظات خاص در نظر گرفته شده در آن قرارداد محدود شود.

14.4. شرکت بل تنها در صورت سهل انگاری عمدی یا غیرعمد و یا درصورت فقدان ضمانت کالا، مسئولیت کامل را برعهده خواهد داشته.

14.5. مسئولیت زیان در سودی که قابل پیش بینی نبوده و همینطور مسئولیت هر نوع آسیب دیگر ناشی از وجود هرگونه نقص غیر قابل پیش بینی، برعهده شرکت بل نمی باشد.

14.6. در شرایط سهل انگاری جزئی، شرکت بل تنها در شرایطی مسئولیت کامل را برعهده می گیرد که آسیب به زندگی، جسم یا سلامتی فرد وارد شده باشد.

14.7. درغیر اینصورت، مسئولیت سهل انگاری های جزئی برعهده شرکت بل نخواهد بود.

14.8. شرایط ایجاد شده در فورس ماژور که طبق بند 276 BGB بدهکار و یا خریدار، مسئولیتی در قبال ایجادشان ندارد، تا زمانی که پابرجا هستند، شرکت بل را از اجرای تعهدات قراردادی مفروض، معاف می کند. مشتری بدون اتلاف وقت درمورد مدت زمان قابل انتظار برای رفع چنین شرایطی مطلع خواهد شد. در مواردی که این شرایط بیش از 3 ماه به طول بیانجامد، هر دو طرف قرارداد حق خروج از قرارداد را دارند. هرگونه مسئولیتی که فراتر از این محدوده تعریف می شود، باید نادیده گرفته شود. فورس ماژور شامل هرگونه شرایطی است که خارج از اراده و اختیار طرفین قرارداد باشد. نمونه هایی از فورس ماژور عبارتند از: بلایای طبیعی، تصمیمات حکومتی، تصمیمات قانونی که قابل پیش بینی نبوده اند، ناآرامی مدنی، بسیج نیروها، اعتصابات در طرف شرکا، مصادره، تحریم، جنگ، درگیری های نظامی و تروریسم و همینطور شرایط دیگری که قابل پیش بینی نیستند، شدید و تاثیرگذار بر مفاد قرارداد هستند و پس از عقد آن رخ می دهند.

14.9. در شرایطی که عدم امکان انجام تعهدات و یا تأخیر در انجام آنها بدلیل رعایت شرایطی باشد که از طرف خریدار دیکته و ایجاد شده اند، شرکت بل مسئولیتی درقبال عدم انجام یا تأخیر در انجام آن تعهدات ندارد.

15. عدم افشا

15.1. پیمانکار باید متعهد شود که کلیه تصاویر و اسناد دیگری که دریافت می کند و مربوط به روابط تجاری شرکت بل است را کاملاً محرمانه نزد خود نگه دارد. این اسناد و تصاویر نباید برای شخص ثالث افشا شوند.

15.2. تعهد به حفظ محرمانگی باید پس از اجرای قرارداد و یا در زمان شرایط نقض و یا فسخ قرارداد نیز پابرجا بماند.

15.3. پیمانکاران جزء نیز باید به این مسئله متعهد باشند.

16. حوزه قضایی/ حوزه اجرا

حوزه قضایی انحصاری برای تحویل کالاها، خدمات و پرداخت ها و همینطور برای حل و فصل هرگونه اختلاف و طرح دعوی بین طرفین قرارداد، لایپزیگ آلمان می باشد. حوزه اجرای همه معاملات نیز لایپزیگ آلمان است.

17. تغییرات در قرارداد/ بازبینی های نهایی

توافقنامه های دیگر و توافقنامه های منشعب از شروط فوق الذکر باید بصورت مکتوب مقرر و تایید شوند. این قانون در مورد تغییرات در مفاد سایر فرم های مکتوب نیز لازم الاجرا می باشد. در شرایطی که هریک از شروط ذکر شده، نامعتبر یا باطل شوند، اعتبار سایر شروط باید بدون تغییر باقی بماند.

18. قوانین لازم الاجرا

روابط قراردادی باید منحصراً تحت قوانین جاری کشور آلمان اجرا شوند. بکارگیری کنوانسیون ملل متحد درمورد قراردادها فروش بین المللی کالاها مجاز نیست.

19. نسخ قانونی الزام آور

شرایط و قوانین فروش به زبان آلمانی و انگلیسی تهیه و تنظیم می شوند. در شرایط عدم تطابق معنایی بندها، در هر مورد، منحصراً نسخه آلمانی باید الزام آور تلقی شود.

شرایط و مقررات عمومی خرید

طبق موارد مطروحه در نوامبر 2012

شرایط و مقررات کلی خرید مبنای قراردادهای ما درنظر گرفته می شوند.

1. محدوده درخواست

خریدها، خدمات و پیشنهادات ما منحصراً برمبنای بندهای تعیین شده در این شرایط و قوانین عمومی خرید انجام، پردازش و تحویل می شوند. شرایط و مقررات نامنطبق و نامطلوب فروشنده پذیرفته نیست، مگر اینکه توسط شرکت بل و بصورت مکتوب، تأیید شده باشند. حتی درصورت پذیرش کالاهای تحویل شده، ما هیچگونه عدم انطباق از شرایط و قوانین فروشنده را نمی پذیریم. شرایط و مقررات عمومی خرید شرکت مسئولیت محدود عطر و طعم بل (که از این پس تحت عنوان «شرکت بل» نامیده می شود) همواره در همه موارد حتی در مواردی که قرارداد بی قید و شرط و با علم به شرایط و قوانین تأمین کننده وجود دارد، اعمال می گردد حتی در مواردی که قوانین تأمین کننده برخلاف شرایط و قوانین خرید شرکت بل باشند. شرایط و قوانین خرید شرکت بل در زمان حمل کالاهای سفارشی یا زمان تحویل های خرد و غیر یکسره نیز لازم الاجرا خواهد بود.

2. فرم کتبی/ مکاتبات و ارتباطات

چنانچه مکاتبات از طریق ایمیل انجام شود الزامات فرم های کتبی نیز بر آنها صادق خواهند بود و فرستنده قادر خواهد بود تا به تأییدیه های الکترونیکی رسید ایمیل برای ایمیل هایی که به محتوای آنها اشاره داشته است، استناد کند.

3. عقد قراردادها

3.1. سفارشات و تغییر در سفارشات تنها زمانی معتبر هستند که بصورت مکتوب صورت بگیرند. در مورد اعمال تغییرات در پیشنهادات صورت گرفته، طرف قرارداد، پس از استعلام توسط شرکت بل، باید جداگانه تغییرات مربوطه را مشخص نماید تا اعمال گردد. توافقاتی که شفاهی یا از طریق تلفن صورت می گیرند، تنها زمانی معتبر خواهند بود که به تأیید کتبی برسند.

3.2. همه سفارشات باید بصورت مکتوب توسط طرف قرارداد تأیید شوند. شرکت بل تنها به سفارشی متعهد می گردد که بصورت مکتوب طی 2 روز کاری از زمان ثبت سفارش، تأییدیه سفارش آنرا دریافت نماید.

3.3. با یا بدون خاتمه قرارداد، هزینه و دستمزدی بابت برآورد هزینه ها، ارائه مدل ها، ارائه نمونه ها و از این دست موارد، دریافت نمی گردد.

4. سررسید/ عدم پرداخت سررسید

4.1. سررسیدی که در سفارشات ذکر شده است الزام آور است. زمان دریافت کالاها یا تکمیل و پذیرش خدمات در شرکت بل، جهت رعایت به موقع سررسید تحویل کالا، بصورت قطعی تعیین می شوند.

4.2. تامین کننده یا پیمانکار به محض اطلاع از این موضوع که نمی تواند به تعهدات قراردادیش پایبند باشد موظف است، فوراً و بصورت مکتوب شرکت بل را از این موضوع، مطلع سازد. این اطلاع رسانی درست و به موقع به شرکت بل شامل بیان دلایل برای تأخیر در انجام تعهدات و برآورد مدت زمان مدنظر برای انجام یا فسخ تعهدات خواهد بود.

4.3. در مواردی که تعهدات توسط تامین کننده و در مدت زمان مقرر شده برای تحویل کالا، محقق نگردند، شرکت بل حق طرح دعوی درارتباط با مقررات قانونی را دارد. دریافت همراه با تأخیر کالاهای مورد نیاز تامین کننده، باعث چشم پوشی این شرکت از طرح دعوی به بهانه پوشش آسیب های ناشی از عدم رعایت سررسید و یا همچنین موجب چشم پوشی از درخواست بازپرداخت هزینه ها نمی گردد.

4.4. در شرایط عدم پایبندی به سررسید توسط تأمین کننده، شرکت بل حق دارد که کالاهایی را بجای کالای آنها و با خرج تأمین کننده، خریداری نماید.

4.5. در مواردی که تأمین کننده در سررسید قصور می کند، باید جریمه قراردادی به میزان 2/0 ارزش کل سفارش را برای هر روزی که از زمان مقرر می گذرد، پرداخت نماید، و این میزان می تواند تا حداکثر 5 درصد ارزش سفارش، افزایش یابد. جریمه قراردادی باید برای مدت زمانی که از سررسید می گذرد تا زمان اجرای کامل خدمات یا اعلام فسخ قرارداد از سوی پیمانکار، محاسبه شود. شرکت بل حق دارد که به طرح دعوی های آتی در خصوص آسیب های وارده و سایر موارد قانونی دیگر اقدام نماید. جریمه قراردادی باید خسارات را جبران نماید. شرکت بل حق دارد که جریمه قراردادی را تا زمان پرداخت نهایی مبلغ سفارش مطرح نماید و مقدار جریمه قراردادی را از مقدار صورتحساب کسر کند.

5. حفظ حق مالکیت

کالاهایی که منوط به شرط حفظ مالکیت این شرکت هستند به درخواست شرکت بل، در هر زمانی قابل پردازش و بازبینی می باشند.

6. ضمانت / گارانتی

6.1. پیمانکار تضمین می نماید که کالاها همگی دارای کیفیتی هستند که در مشخصات مواد خام شرکت بل تصریح شده اند و این امر توسط تأمین کننده، تضمین شده است. کالاها و مواد اولیه می بایست برای کاربرد مقرر شده در قرارداد، مناسب باشند. در زمان تحویل، اقلامی که دارای تاریخ مصرف یا تاریخ انقضا هستند، می بایست حداقل 75 درصد مدت زمان تاریخ انقضا، فرصت برای مصرف داشته باشند.

6.2. تأمین کننده تضمین می نماید که کالاهای تحویل داده شده از هر جهت مطابق با مشخصه های توافق شده در قرارداد، و بر اساس وضعیت فعلی دانش علمی و فنی آن شرکت و همچنین منطبق بر شروط و استانداردهای قانونی مربوط به کاربرد تعریف شده برای آن محصول می باشند، و با شروط قانونی مربوط به غذا و دارو متناسب با کاربرد تعریف شده برای آن محصول تطابق دارد.

6.3. در مواردی که نقص کیفیت یا عنوان کالاها (ازجمله اختصارات و یا کوتاه نویسی نادرست) و سایر موارد از این دست، توسط تأمین کننده، باعث خدشه دار شدن مفاد قرارداد گردد یا آسیبی را متوجه شرکت بل کند، شروط قانونی قید شده در قرارداد ، برای احقاق حق شرکت بل اعمال خواهند شد.

6.4. هرگونه نقضی فوراً پس آگاهی از آن، گزارش می شود. نقض های غیرمشهود پس از پی بردن به آنها در یک بازه زمانی چهار هفته ای، و در مورد مواد خام پیش از تاریخ انقضایشان، گزارش می شوند. تأیید صورتحساب های تحویل کالا به منزله پذیرش کالاها تلقی نخواهد شد.

6.5. در مواردی که مخارج یا هزینه هایی در ارتباط با تحویل ناقص کالا (برای مثال، هزینه های بازرسی یا هزینه های نظرات کارشناسی، هزینه های موردنیاز برای جایگزینی و تعویض کالا از سایر تأمین کننده ها، هزینه های فراخوانی محصول، هزینه های قانونی) بر شرکت بل تحمیل شود، تأمین کننده باید آنها را بازپرداخت کند. هرگونه دعوی قانونی دیگر غیر از آنچه که در بالا ذکر شد بلا اثر می گردد.

6.6. درخواست اولیه، تأمین کننده تأمین کننده می بایست بابت خساراتی که افراد و یا شرکت های ثالث بدلیل قصور وی در تامین بدون نقص کالا و محصولات تحویلی توسط تامین کننده متحمل شده اند، به شرکت بل غرامت پرداخت کند. تأمین کننده متعهد به تامین، اجرای و حفظ بیمه مسئولیت به ارزش کالا یا به مبلغی متناسب با کالاهای تحویلی، از زمان آغاز تا پایان همکاری با شرکت بل، میگردد.

7. قوانین حمل محموله/ انتقال ریسک

7.1. منوط به توافقات کتبی دیگر، کلیه کالاها تنها پس از پرداخت عوارض گمرکی، هزینه های بسته بندی و بیمه حمل و نقل توسط تامین کننده، دریافت می گردد.

7.2. در مواردی که تاریخ تحویل با آنچه که در قرارداد ذکر شده متفاوت باشد، شرکت بل حق دارد که کالاها را با هزینه پیمانکار، مرجوع نماید.

7.3. تحویل های جزئی و غیره یکسره، تنها پس از تأییدیه کتبی، پذیرش خواهند شد.

7.4. برگه های مربوط به ایمنی کالا و سایر اسناد مورد نیاز نیز می بایست حداکثر تا زمان حمل کالاها یا زمان اجرای خدمات، تحویل داده شوند.

8. قیمت ها/ موعد سررسید/ حوزه اجرا

8.1. قیمت های ذکر شده در سفارشات، الزام آور است. هریک از قیمت ها باید بصورت قیمت های خالص در متن سفارش ذکر شوند.

8.2. حوزه اجرای خدمات، برای پرداخت هایی که صورت می گیرد، دفتر مرکزی اروپای شرکت بل می باشد. مگر اینکه طرفین بر روی مکان دیگری در خصوص انجام خدمات توافق کرده باشند، که در آنصورت خدمات باید آنجا انجام بگیرند.

8.3. کپی فاکتورها باید بطور واضح تهیه شوند.

8.4. محدودیت زمانی برای پرداخت صورتحساب از زمان دریافت یک صورتحساب آغاز شده و پیش از دریافت کالاها، ختم می شود. پرداخت ها به معنای پذیرش اجرای قرارداد یا چشم پوشی از طرح دعوی در خصوص ضمانت ها، نمی باشند.

9. عدم افشا

9.1. پیمانکار متعهد می شود که کلیه تصاویر و اسنادی که دریافت می کند و مربوط به روابط تجاری شرکت بل است را کاملاً محرمانه نزد خود نگه دارد. این اسناد و تصاویر نباید برای شخص ثالث افشا شوند.

9.2. تعهد به حفظ محرمانگی پس از اجرای قرارداد و یا شرایط نقض قرارداد نیز پابرجا می ماند.

9.3. پیمانکاران جزء نیز باید به این مسئله متعهد باشند.

10. حقوق مالکیت

پیمانکار تضمین می کند که در ضمن تحویل خدمات تأمین کننده، هیچ یک از حقوق مالکیت یا سایر حقوق اشخاص ثالث را نقض نمی کند. تأمین کننده می بایست بابت خساراتی که افراد و یا شرکت های ثالث بدلیل قصور وی در تامین بدون نقص کالا و محصولات تحویلی توسط تامین کننده متحمل شده اند، به شرکت بل غرامت پرداخت کند.

11. مستندسازی

تأمین کننده موظف است که از هر سری ساخت محصولی که تولید می کند نمونه های مورد نظر خود را، قبل از اینکه محصول برای بسته بندی مخصوص حمل و نقل منتقل شود، استخراج کند و آنها را حداکثر تا زمان انقضاء تاریخ مصرفشان، نگه داری کند. شرکت بل حق دارد که در هر زمانی، نمونه ها را برای آزمایشات بعدی درخواست نماید.

12. قوانین لازم الاجرا

روابط قراردادی باید منحصراً تحت قوانین جاری کشور آلمان اجرا شوند. بکارگیری کنوانسیون ملل متحد درمورد قراردادها فروش بین المللی کالاها مجاز نیست.

13. حوزه اجرا/ حوزه قضایی/ عدم اعتبار جزئی

13.1. عدم اعتبار قانونی یکی از بند های خاص شرایط و ضوابط عمومی که در اینجا ذکر شده اند تأثیری در اعتبار سایر بند های این مجموعه مقررات ندارد.

13.2. حوزه اجرای خدمات، برای پرداخت هایی که صورت می گیرد، دفتر مرکزی اروپای شرکت بل می باشد.

13.3. حوزه قضایی برای حل و فصل کلیه اختلافات مرتبط با سفارشات نیز لایپزیگ آلمان می باشد.

14. تبلیغات

پیمانکار اجازه ندارد بدون رضایت کتبی شرکت بل به روابط تجاری جاری با شرکت بل، اشاره کند. همین امر در مورد سایر موارد مربوطه به نمایشگاه ها نیز صادق است.

15. نسخه الزام آور قانونی

شرایط و قوانین فروش به زبان آلمانی و انگلیسی تهیه و تنظیم می شوند. در شرایط عدم تطابق معنایی بندها، در هر مورد، منحصراً نسخه آلمانی باید الزام آور تلقی شود.


برای مطالعه «قوانین و شرایط عمومی فروش» ما بصورت فایل PDF، لطفا روی لینک زیر کلیک کنید تا فایل PDF برای شما نمایش داده شود!

PDF-Icon شرایط و قوانین عمومی فروش 

برای نمایش فایل PDF به Adobe Acrobat Reader نیاز دارید.
اگر Adobe Acrobat reader را نصب نکرده اید، لطفاً اینجا کلیک کنید!
دانلود Acrobat Reader

شما به لینک دانلود آخرین نسخه Adobe Acrobat Reader در Adobe.com هدایت می شوید.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.